Advocatenkantoor Bhajan respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of in kleine hoeveelheden wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand die zijn persoonsgegevens zegt. Met de volgende uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Advocatenkantoor Bhajan verwerkt.

Inhoud

In deze privacyverklaring zullen wij u informeren over de volgende zaken:

1. Soorten persoonsgegevens

2. Doeleinden voor de verwerking

3. Grondslagen voor verwerking

4. Het delen van uw gegevens

5. Beveiliging

6. Bewaartermijn

7. Privacyrechten van betrokkenen

8. Wijziging privacyverklaring

9. Klachtentoezichthouder

1. Soorten persoonsgegevens

Advocatenkantoor Bhajan verwerkt de volgende persoonsgegevens:

· Contactgegevens en andere persoonsgegevens die wij nodig hebben voor de behandeling van uw

   zaak;

· Contactgegevens die u heeft ingevuld in een contactformulier (digitaal of fysiek);

· Andere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt;

· Persoonsgegevens die wij nodig hebben om namens u onze cliënt te schrijven of u te verliezen heeft in een gerechtelijke procedure;

· Persoonsgegevens uit openbare bronnen.

2. Doeleinden voor de verwerking

Advocatenkantoor Bhajan verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de onderstaande genoemde doeleinden:

· Het sluiten van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst, het uitvoeren van (gerechtelijke) procedures en het verbinden van notariële diensten waaronder het verzorgen van legalisaties;

· Het innen van declaraties;

· Advisering, bemiddeling en verwijzing;

· Het voldoet aan onze juridische en wettelijke verplichtingen.

3. Grondslagen voor verwerking

Advocatenkantoor Bhajan opgenomen de vermelde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

• Wettelijke uitkomst;

• Uitvoering van een overeenkomst;

• Vergunning van betrokkene(n);

• Gerechtvaardigd belang.

Gerechtvaardigd belang

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken middels de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’. Hierbij kunt u denken aan:

• Inbreuken op een persoonlijkheids- of vermogensrecht tegen te gaan

• Te procederen en/of een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te   

   onderbouwen;

• Bestaande cliënten informeren over diensten die wij aanbieden;

• Fraude, oplichting of ander onrechtmatig gedrag tegen te gaan;

• Iemand aansprakelijk te stellen voor schade.         

4. Het delen van uw gegevens

Advocatenkantoor Bhajan deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor de uiteindelijke doelstelling. Bij het denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Advocatenkantoor Bhajan zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met het maken van overeenkomsten, (gerechtelijke) procedures van correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast zal Advocatenkantoor Bhajan persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbare bevoegdheidsbeklede vergunning, voor zover mogelijk een wettelijke overeenkomst bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Advocatenkantoor Bhajan uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor de derde partij die de AVG volgt, wordt weergegeven. Door Advocatenkantoor Bhajan ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de verwerking van de AVG. Daarbij valt te denken aan een accountant, advocaat, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten gunste van een second opinion of een deskundigenrapport.

Advocatenkantoor Bhajan zal zonder gezamenlijk overleg nimmer uw persoonsgegevens delen met een partij die gevestigd is buiten de Europese Unie en waarop de AVG niet (volledig) van toepassing is.

5. Beveiliging

Advocatenkantoor Bhajan hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening gehouden met de stand van de techniek, voor passende technische en sluitende maatregelen om een op het risico geïmplementeerde beveiligingsniveau te verkleinen. In het geval dat Advocatenkantoor Bhajan gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Advocatenkantoor Bhajan in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken gemaakt over afdoende beveiligingsmaatregelen.

6. Bewaartermijn

Advocatenkantoor Bhajan bewaart persoonsgegevens die niet langer worden verwerkt dan noodzakelijk is voor de hierboven genoemde soortgelijke gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

7. Privacyrechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Advocatenkantoor Bhajan aan uw verzoek als betrokken geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen. Uw verzoek zoals bedoeld, kunt u richten aan:

Advocatenkantoor Bhajan
Westblaak 92, kantoornummer 3.21
3012 KM Rotterdam
e-mail advocatuur: info@advocatenkantoorbhajan.nl

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter diepgaande inzage van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een beveiligde pasfoto en BSN-nummer. Advocatenkantoor Bhajan neemt alleen vragen over de behandeling van uw eigen persoonsgegevens.

8. Wijziging privacyverklaring

Advocatenkantoor Bhajan heeft het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van de privacyverklaring worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd.

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met dhr. A.Taheri-Bhajan, tel. 06 – 39 20 40 69.

9. Klachtentoezichthouder

Mocht u een klacht hebben over de wijze waarop Advocatenkantoor Bhajan is omgegaan met uw persoonsgegevens en heeft overleg met onze Privacy Officer niet het gewenste resultaat. Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt uw klacht indienen via de onderstaande link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/meldingsformulier-klachten