Familierecht 

De echtscheidingsprocedure komt het meest voor in het familierecht. Wanneer twee mensen uit elkaar gaan, moeten zij op allerlei punten belangrijke beslissingen nemen. Enkele voorbeelden van deze punten waarin wij u bij kunnen staan, zijn:

(Eenzijdig of gemeenschappelijk) Echtscheidingsverzoeken

Er zijn drie vormen van echtscheiding: echtscheiding, scheiding van tafel en bed en ontbinding van het huwelijk na een scheiding van tafel en bed. In alle drie gevallen gelden dezelfde procedureregels.

Een echtscheidingsverzoek kan zowel eenzijdig als gezamenlijk bij de rechtbank worden ingediend. Een advocaat is hiervoor verplicht. In een echtscheidingsprocedure kunt u ook andere verzoeken doen, zoals verdeling van de gemeenschap (bijvoorbeeld verdeling echtelijke woning), kinder- of partneralimentatie verzoeken, bepalen van een zorgregeling etc.

Indien u minderjarige kinderen heeft, zal er een ouderschapsplan opgesteld dienen te worden en dient er kinderalimentatie berekend te worden.

Het kan soms maanden duren voordat de rechter een beslissing neemt over het echtscheidingsverzoek. Als er dringende zaken moeten worden geregeld, dan biedt de wet de mogelijkheid om in de tussentijd via een voorlopige voorziening een tijdelijke beslissing te krijgen.

De wet geeft een limitatieve opsomming van de voorlopige voorzieningen/orde maatregelen voor de duur van de echtscheidingsprocedure:

1. Het uitsluitend gebruik van de echtelijke woning;
2. Het beschikbaar stellen van bepaalde goederen die strekken tot het dagelijks gebruik of dat van de kinderen;
3. De toevertrouwing van de kinderen;
4. Een voorlopige zorgregeling;
5. Een voorlopige kinder- en of partneralimentatie.

Bij andere ordemaatregelen, buiten de hierboven aangegeven opsommingen, kunt u via een kortgedingprocedure de rechter verzoeken om een beslissing te nemen. Voor het starten van een kortgedingprocedure, dient er wel sprake te zijn van een spoedeisend belang, denk bijvoorbeeld aan een straat- en/of contactverbod.

Partner- en/of kinderalimentatie

Omgangsregeling met kinderen

Gezag over kinderen

Ontkennen en vaststellen vaderschap

Naamswijzigingen

Aansprakelijkstelling / Letselschade

Een persoon of een bedrijf kan een fout maken waardoor een ander schade lijdt. Deze persoon of bedrijf kan aansprakelijk zijn voor de schade die is ontstaan door de fout. Die aansprakelijkheid kan zijn gebaseerd op bijvoorbeeld schending van een contract, een verkeersongeval, ongeval op de werkvloer, schade door een dier enz.

De aansprakelijke partij is verplicht de schade te vergoeden. De schade kan bestaan uit materiële en/of immateriële schade. Materiële schade is schade die direct in geld is uit te drukken. Voorbeelden hiervan zijn schade aan eigendommen, misgelopen inkomsten, kosten voor medische zorg of het inhuren van huishoudelijke hulp. Immateriële schade is schade die veroorzaakt is door verdriet, smart of geestelijk gemis. Deze schade is niet direct in geld uit te drukken. De vergoeding die wordt uitgekeerd om immateriële schade te vergoeden heet smartengeld.

Als u schade heeft geleden door een ander, dan dient u de aansprakelijke partij aansprakelijk te stellen door middel van een brief  en eist u uw schadevergoeding op. Dit kan zowel bij de persoon, als het bedrijf die de schade heeft veroorzaakt. In letselschade kwesties dienen wij voor u rechtstreeks een claim in bij de verzekeraar van de tegenpartij. Het moment van de aansprakelijkstelling zet alles in gang en begeleiden wij u gedurende het gehele traject.

Consumentenrecht/Verbintenissenrecht

Incasso

Algemene voorwaarden opstellen

Contracten opstellen