Kantoorklachtenregeling Advocatenkantoor Bhajan

Artikel 1 begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

           1.    Klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens     verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van   de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;

           2.    Klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;

             3.  Klachtfunctionaris: advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht.    

         Artikel 2 toepassingsbereik

           1.    Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Advocatenkantoor Bhajan;

           2.    Advocatenkantoor Bhajan draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 doelstellingen

1.    Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

2.    Het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;

3.    Het vastleggen van procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;

4.    Behoud van verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;

5.    Medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;

6.    Verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4 informatie bij aanvraag dienstverlening

1.    Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassingen is op de dienstverlening.

2.    Advocatenkantoor Bhajan heeft (in de overeenkomst van de opdracht (via de algemene voorwaarden) opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.

3.    Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de rechtbank.

Artikel 5 interne klachtprocedure

1.     Indien een cliënt het kantoor benaderd met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar de heer mr. J.M.F. Honders, die daarmee optreedt als klachtfunctionaris.

2.     De klachtfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.

3.     Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.

4.     De klachtfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.

5.     De klachtfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over gegrondheid van de klacht, als dan niet vergezeld van aanbevelingen.

6.     Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

1.     De klachtfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.

2.     De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 verantwoordelijkheden

1.     De klachtfunctionaris is verantwoordelijk voor tijdige afhandeling van de klacht.

2.     Degene over wie is geklaagd houdt de klachtfunctionaris op de hoogte over de eventueel contact en een nieuwe oplossing.

3.     De klachtfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.

4.     De klachtfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8 klachtregistratie

             1.     De klachtfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.

2.     Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.

3.     De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.

4.     Minimaal eenmaal per jaar wordt de verslagen en de aanbevelingen op het kantoor besproken en ter besluitvorming voorgelegd.